Ustawa o niemarnowaniu żywności weszła w życie. Co to oznacza w praktyce?

Dnia 14 sierpnia 2019 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Ustawa ta określa zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności.

Ustawa dotyczy głównie większych podmiotów gospodarczych, które handlują żywnością zarówno w kanale detalicznym, jak i hurtowym. Treść ustawy odnosi się do przedsiębiorstw, których powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) powyżej 250 m2 , w której przychody ze sprzedaży żywności stanowią co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów.

 


Żywność dla najuboższych dzięki porozumieniu z organizacjami pozarządowymi.

Głównym celem rządu w kwestii opisywanej ustawy jest wspieranie najuboższych. Ustawodawca reguluje dokładnie kwestie żywności nadającej się do przekazania w Art. 3.1. Z definicji są to towary fizycznie uszkodzone oraz takie, których opakowania uległy uszkodzeniu.

Sprzedawca żywności jest obowiązany do zawarcia umowy w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności z organizacją pozarządową dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego, w tym określone w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, a nieprzeznaczonej do sprzedaży, w szczególności ze względu na wady wyglądu tej żywności albo jej opakowań (…)

 

Kary i mandaty za wyrzucanie żywności.

Już brak podpisania umowy z organizacją pozarządową skutkuje karą grzywny w wysokości 5 000,00 zł. Sprzedawca jest również zobowiązany do wnoszenia opłat na rachunek bankowy ww. organizacji za przekazywanie żywności. Wysokość opłaty 0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności i jest ona obliczana na koniec roku kalendarzowego. Kary zaś oscylują w szerokich widełkach od 500,00 do 10 000,00 zł.

Kar i obowiązków wynikających z nowego prawa jest jednak więcej. Dotyczą one również sytuacji, w których sprzedawca nie sporządza sprawozdań w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a które to sprawozdanie ma zawierać informacje o ilości marnowanej żywności. Wysokość mandatu w tym wypadku reguluje  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120 i 1123).

Zapoznaj się z treścią ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Wszystkich z Was zachęcam do zapoznania się z tekstem ustawy przyjętym przez Senat bez poprawek, podpisaną przez Prezydenta 14 sierpnia 2019 r. Więcej informacji znajdziecie pod tym linkiem:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2431_u/$file/2431_u.pdf

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Kliknij na gwiazdkę, by ocenić artykuł

Średnia ocena: / 5. Liczba ocen:

Dziękujemy!

Zapraszamy Cię na nasz fanpage

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *